ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » תנאי שימוש
 

"תנאי השימוש" באתר ועד עובדי הבנק הבינלאומי

 

 

"ועד עובדי הבנק הבינלאומי" מברך את המשתמשים, באי אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי ("להלן: "אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" או "האתר").

 

השימוש ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

 

האתר מכיל תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכמי שימוש  מקוונים המתייחסים אליהם באופן מיוחד.

 

תנאי השימוש חלים על השימוש ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). וכן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

 

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

השימוש ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי"

 

הנך רשאי להשתמש בתכנים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד. חל איסור לעשות שימוש המנוגד לתנאים המופיעים במסמך זה.

 

 אין להשתמש בתכנים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" באופן אחר, אלא אם כן נתקבל הסכמה מפורשת בכתב מטעם ועד עובדי הבנק הבינלאומי, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 

·         השימוש ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך "אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי", לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 

·         אין להציג תכנים מ-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 

·         אין להציג תכנים מ-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

·         אין לקשר ל-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

·         חל איסור לקשר "קישור עמוק" (קישור שלא לדף הראשי הפותח את "אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי"), ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

 

·          ועד עובדי הבנק הבינלאומי לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ועד העובדים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי"

 

ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.

מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי ועד העובדים, או מטעמו. ועד העובדים אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה ש-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת ועד העובדים לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ועד העובדים אינו אחראי לתכנים שאליהם מובילים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

ועד העובדים מצהיר כי אינו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" יהיו תקינים ויובילו אותך ליעד פעיל. ועד העובדים רשאי להסיר מ-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

 

 

תכנים מסחריים

 

"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

ועד העובדים לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר האינטרנט. "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינה כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ועד עובדי הבנק הבינלאומי אינו צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" או ירכשו באמצעותן.

 

קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של ועד עובדי הבנק הבינ"ל ו/או לגאיה בע"מ בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"ועד עובדי הבנק הבינלאומי", מחברת לגאיה בע"מ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

"ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי". יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

 

אחריות "ועד עובדי הבנק הבינלאומי"

 

התכנים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי".

השימוש ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

"ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" תהיה היענות. "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינו יכול לצפות מראש אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" זה הינה באחריותך המלאה בלבד.

 "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי", יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

  • יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מומחי משפט, כלכלה, יחסי עבודה, פנסיה, רפואה או מכל תחום אחר. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים.

 

לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב, טעויות לעולם חוזרות, לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי", או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

 

·        "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" אינו מתחייבת ששירותי "אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "ועד עובדי הבנק הבינלאומי" או אצל מי מספקיה.

 

·        כל המסתמך בצורה כלשהי על האתר או על תכניו עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא מוותר, על כל זכות תביעה שהיא כלפי "ועד עובדי הבנק הבינלאומי", חברת לגאיה בע"מ (לרבות עובדיהם ונבחריו).

 

 

שיפוי

 

הנך מתחייב לשפות את "ועד עובדי הבנק הבינלאומי", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את "ועד עובדי הבנק הבינלאומי", עובדיה, חברות הנותנות שירותים לועד או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" וכתוצאה מקישורים שביצעת ל-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי".

  

 

בוררות וסמכות שיפוט

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים ב-"אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי", תובא בפני בורר שזהותו תיקבע על ידי יו"ר ההסתדרות הכללית לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 

פנה אלינו

 

"ועד עובדי הבנק הבינלאומי" מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 

info@fibi-vaad.co.il

 

תנאי השימוש באתר "אתר האינטרנט של ועד עובדי הבנק הבינלאומי" מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.