ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » פנסיה

"מקפת - הענק הפנסיוני הטוב ביותר"
מצ"ב כתבה שהתפרסמה ב the marker ביום 23.12.08. לקריאת הכתבה, לחץ כאן.

 יוזכר כי קרן הפנסיה מקפת החדשה היא מהקרנות המומלצות על ידי ארגון העובדים ואיתה גם יש לנו כזכור הסכם הטבות בדמי ניהול לעובדים


 

איך מגדילים את הפנסיה שלך?
יעקב זלוטניק – יועץ פנסיוני


בימים אלה ששוק ההון סוער ואפיקי החיסכון נפגעים בשיעורים ניכרים עולה כי מבין אפיקי הביטוח השונים נפגעו עמיתי קרנות הפנסיה פחות מעמיתי קופות הגמל וביטוחי המנהלים.

שינוי מדיניות המיסוי, כפי שמופיעה בחקיקה חדשה ובהנחיות הממונה על שוק ההון מאפשרת לעבור החל מה – 1.10.08 מקופות הגמל לתגמולים (הוני) לתכניות לקצבה (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים לקצבה). החל מה – 1.1.09 ניתן יהיה לעבור מביטוחי מנהלים לקרנות פנסיה.

עובדי הבינלאומי מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות. העובדים מפקידים מדי חודש 5.46% משכרם לקרן הפנסיה שלהם בעוד חלק המעביד עומד על 14.25%.

תקנות המס מאפשרות לעובדים להגדיל את ההפקדה ל – 7% משכרם. דבר זה גם יגדיל את הפנסיה שלהם בשיעור ניכר. כמו כן, ייהנו עובדים אלה מהטבת מס עד התקרה הקבועה בחוק (7,400 ש"ח).

חלק מתוספות השכר של עובדי הבנק כמו ארוחות, נסיעות, שעות נוספות, פיצולים וכדו'.. אינם מבוטחים בביטוח הפנסיוני. עבור רכיבים אלה ניתן להפקיד עד 16% ולהינות מהטבות מס נוספות.


יודגש כי אלו התשלומים המרביים שיכול להפקיד העובד בגובה שכר זה. כתוצאה מכך יהנה העובד מעליה של הפנסיה שלו בעשרות אחוזים. העובד יכול להפקיד פחות בהתאם ליכולותיו. אזי הפנסיה תגדל בהתאמה לרמת ההפקדות.

קרנות הפנסיה (מקפת ומיטבית/עתודות) יכולות ומוכנות לבצע סימולציה אישית לכל עובד כדי להציג בפניו את גובה הפנסיה על פי גובה ההפקדות.

כל עובד או עובדת שרוצה לבחון את הגדלת הפנסיה שלו מוזמן לפנות לועד העובדים בטלפון: 03-5196258

הפקדת חוב פיצויי פיטורים לקופת גמל – שיקולי מעסיק ועובד

יעקב זלוטניק, יועץ פנסיוני

מטרת המאמר
מטרת המאמר להציג הסיבות להיווצרותו של חוב פיצויי פיטורים. בנוסף, יוצגו השפעות על יחסי עבודה בקשר לחוב פיצויי פיטורים, היתרונות והחסרונות בסילוק החוב בהיבט המעסיק והעובד והאפשרויות העומדות בפני המעסיק המבקש לסלק חוב פיצויים.

רקע
סעיף 14 ל"חוק פיצויי פיטורים", תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע כי תשלומים לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבואו במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד או באישור שר התמ"ת.

חוב פיצויי פיטורין עלול להיווצר במצבים הבאים:
א. תשלומי מעסיק לקופת הגמל של העובד (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל לפיצויים) – (להלן: "ביטוח פנסיוני") אינם במעמד של "במקום" בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
ב. תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים היו בשיעורים נמוכים מ-8.33%.
ג. תשלומי המעסיק לא היו על כל רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים או שהביטוח הפנסיוני הוחל על חלק מהשכר.
ד. הוחל סעיף 14 לחוק מאוחר ממועד תחילת הביטוח הפנסיוני.
ה. הביטוח הפנסיוני החל שלא ממועד קבלת העובד לעבודה.

במקרים אלה, כאשר עובד מסיים עבודתו והוא זכאי לפיצויים עפ"י הוראות החוק, משלים המעסיק את חוב הפיצויים בהתאם לקבוע בחוק, דהיינו ההפרש בין שכר אחרון כפול מספר שנות העבודה לבין הפיצויים שנצברו בתוכנית הפנסיונית. הדברים אמורים לגבי התקופה בה סעיף 14 לא חל על המעסיק והעובד. לגבי התקופה שלא שולמו כספים לתוכנית הפנסיונית ישולמו פיצויי פיטורים מלאים.
ככל שיש למעסיק קופה מרכזית לפיצויים היא זו שתשלם את חוב הפיצויים בהתאם להוראות המעסיק לגבי סכום החוב לכל עובד.

שינויים נוספים רלוונטיים לעניין זה
א. החל מ-1.1.08 לא רשאי מעסיק להפקיד כספים לקופה מרכזית לפיצויים, לגבי עובד חדש שמתקבל לעבודה. עוד נקבע כי המועד האחרון לפעילותן של קופות אלה יהיה 31.12.2010.
ב. הוראת שעה של הממונה על אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון מאפשרת להפקיד כספים בקופות גמל אישיות לפיצויים מבלי שיועברו כספי תגמולים (נכון לשנת 2008). יכול שזו תוארך למועד בלתי ידוע.

על מי חל סעיף 14?
א. על מעסיק שחל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה ובו נקבע כי תשלומיו לתוכנית פנסיונית מסוימת באה במקום פיצויי פיטורים באופן מלא או חלקי. יכול שייקבע בהסכם הקיבוצי כי התשלומים לקרן פנסיה יבואו במקום פיצויי פיטורים בשיעור 72% או 100%. אולם, פטור כאמור לא נקבע לגבי עובד שבוטח בתוכנית לביטוח מנהלים כמו בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה מיום 4.6.1979.
על עובדים המתקבלים לעבודה, החל מיום 16.8.2005, אצל מעסיק חבר התאחדות התעשיינים, חל סעיף 14 לחוק בכל אפיקי הביטוח הפנסיוני. על עובדים ומעסיקים בתעשייה שאינם חברי התאחדות התעשיינים הוחל סעיף 14 החל מיום 24.3.2006 מכוח צו הרחבה.
ב. על מעסיק ועובד שחתמו על הסכם הכולל את כל התנאים שפורסמו באישור הכללי לפי סעיף 14 שפרסם שר התמ"ת (להלן: "האישור הכללי") ובנוסף צרפו נוסח האישור הכללי להסכם. מי שעשו כך הרי שהפקדות המעסיק לביטוח הפנסיוני של העובד יבואו במקום פיצויי פיטורים, החל ממועד החתימה על ההסכם ולכל המוקדם שלושה חודשים לפני כן.
ג. מעסיק המבקש גם להפקיד את חוב הפיצויים שנוצר עד למועד חתימת ההסכם עם העובד רשאי לפנות לממונה הראשי על יחסי עבודה (להלן: "הממונה") ולבקש אישור מיוחד. הממונה לא ימהר לאשר הבקשה אלא אם כן ישתכנע כי תמורת ההסדר המעוגן בהסכם, לעובד הוענקו יתרונות כגון: הגדלת שכר, הגדלת תשלומים לביטוח הפנסיוני, הטבות אחרות וכו'.

השלכות על יחסי עבודה
על חלק גדול ממקומות העבודה בהם הונהגו הסדרים פנסיוניים לא חל סעיף 14 או שהוא חל על חלק מהעובדים. מצב זה בעייתי כיוון שהוא משפיע על מדיניות התגמול של המעסיק.
מעסיק המבקש לתת תוספות שכר לעובדיו מבקש לדעת ולהעריך השפעת התוספת על חוב הפיצויים.
הוסף לכך העובדה שהזעזועים בשוק ההון ו"המשבר הכלכלי" הקטינו את הסכומים הצבורים בתוכניות הביטוח הפנסיוני של העובד כדי ליצור חוב פיצויים או להגדילו.
מעסיקים המבקשים להימנע מהגדלת מסגרת חוב הפיצויים מחפשים שיטות אחרות לתגמול העובדים שלא באמצעות מתן תוספת שכר ישירה המשפיעה על השכר הקובע לפיצויי פיטורים (בונוסים, מענקים, משכורת י"ג וכו').
ייתכן מצב לפיו תינתנה במקום העבודה תוספות שכר ישירות לעובדים עליהם חל סעיף 14 ותוספות עקיפות לעובדים אחרים.
מעסיקים המבקשים להימנע ממצבים אלה מציעים לעובדיהם לחתום על הסכם בצירוף האישור הכללי. המשמעות היא שהמעסיק מוותר על הפיצויים שהפקיד לביטוח הפנסיוני של העובד והעובד יהיה זכאי לכספים אלה גם במקרה של התפטרות. מאידך, לא יהיה זכאי העובד להשלמת פיצויים אם סכום הפיצויים הצבורים בביטוח הפנסיוני נמוך מסכום הפיצויים המחושב לפי חוק.
זו בעצם דילמה של שני הצדדים: מחד, המעסיק שחייב לוותר על פיצויי הפיטורים ומאידך העובד שצריך לוותר על השלמת פיצויים במקרה של פיטורים בגין התקופה החל ממועד אימוץ האישור הכללי. בהיעדר הסכמה של העובד, עלול המעסיק לנקוט כלפיו במדיניות תגמול שונה מאשר יתר העובדים. גם אם חתם העובד על הסכמתו, אין בכך כדי למנוע חובת השלמת פיצויי פיטורים עד מועד אימוץ האישור הכללי.
מששילם המעסיק חוב פיצויים הרי שבמקרה של פישטת רגל מובטחים הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל, דבר המייתר הצורך בהגשת תביעות ופנייה למוסד לביטוח מנהלים.

אפשרויות לסילוק חוב פיצויי פיטורים
ישנן מספר סיבות שיגרמו למעסיקים "לחסל" חוב פיצויים כלפי כל העובדים לרבות בתקופות עבר: יצירת מדיניות תגמול אחידה, הימנעות מהגדלת חוב הפיצויים וכן הבנה כי על פי פסיקה וניסיונות חקיקה בנושא (ראו הצעות חוק פ/307/17, פ/716/17) , סביר שייקבע בעתיד הקרוב כי פיצויי פיטורים יינתנו בידי העובד גם במקרה של התפטרות. מעסיק יכול לפעול בדרך נוספת, חתימה על הסכם קיבוצי.

הסכם קיבוצי
חתימה על הסכם קיבוצי מיוחד עם ארגון העובדים היציג במקום העבודה או פנייה לממונה, הינן אפשרויות נוספות לסילוק חוב פיצויי פיטורים.
א. פנייה לממונה בבקשה למתן אישור עקרוני שמטרתו סגירת חוב הפיצויים לגבי תקופת העבר לגבי כל עובד. דהיינו, מיום תחילת העבודה ועד החודש הקובע, הוא החודש בו יופקדו הכספים בקופת הגמל.
ב. על המעסיק לפרט בבקשה את הסיבות המיוחדות לבקשה בצירוף דוגמת חוזה שבדעת המעסיק להציע לעובד.
ג. בחוזה תופיע חובת המעסיק להפקיד לקופת הגמל של העובד חוב הפיצויים שנוצר עד החודש הקובע, שיעורי התשלומים של המעסיק לביטוח הפנסיוני של העובד (לא פחות מאלה המצוינים באישור הכללי), וויתור של המעסיק על הכספים שיפקיד בקופת הגמל שבחר העובד בצירוף האישור הכללי לגבי הפקדה שוטפת לתוכנית הפנסיונית של העובד.
ד. אם נתן הממונה אישור עקרוני ובהתאם להערותיו, יש להחתים כל עובד על חוזה ולציין גם הסכומים שיופקדו לטובתו בקופת הגמל.
ה. כל חוזה יועבר לממונה והוא יאושר בחתימתו.

הערה: אין מניעה שהכספים הצבורים בקופת הפיצויים המרכזית של המעסיק ישמשו מקור מימון לתשלומי החוב. יש לפנות לנציבות מס הכנסה ולקבל אישורה למהלך זה.

לסיכום
הרגולציה (שינוי מעמד קופות הפיצויים האישיות ואפשרות לסגירתן, סגירת אפשרות להפקדה בקופות פיצויים מרכזיות לעובדים חדשים, הפקדות לתוכניות לקצבה בלבד החל מה-1.1.08), הזעזועים בשוק ההון (ירידת ערך הפיצויים הצבורים בביטוח הפנסיוני), תיקוני חקיקה צפויים (זכות לקבלת פיצויים גם בהתפטרות), השפעות על יחסי עבודה (יצירת מדיניות תגמול שונה בין העובדים והבטחת הכספים במקרה של פשיטת רגל) - כל אלה מחייבים מעסיקים ועובדים לחשיבה אחרת.
יש בסגירת חוב הפיצויים גם כדי למנוע מצבים בהם מבקש העובד "להיות מפוטר" אם על פי בקשה מפורשת או בהתנהגות והכל כדי לזכות בפיצויים הצבורים בביטוח הפנסיוני וגם בחוב הפיצויים.

שאלות ותשובות לחוסכים בקופת גמל
תקנה 3 ותקנה 5

יעקב זלוטניק, יועץ פנסיוני

 

שאלה:
אני חוסך כל חודש ומפריש כספים בקופת גמל ולא לקרן פנסיה. ההפרשה נעשית ביחד עם המעביד (כספי תגמולים עובד מעביד) האם אוכל למשוך את כספי החסכון האלה כשאגיע לגיל פרישה או אחרי סיימי את העבודה?

תשובה:

לא בהכרח. על פי תיקון מספר 3 לחוק קופות הגמל, מי שחוסך בקופת גמל צוברת בין אם היא במשותף עם מעביד ובין אם היא עצמאית יוכל למשוך הכספים הצבורים בה, בגיל הפרישה ואף לפני כן. אולם האפשרות קיימת רק לכספים שהופקדו בקופה עד 31.12.2007.

לגבי הכספים שהופקדו או שיופקדו בקופה אחרי 1.1.2008 , הצבירה שלהם שונה. קופת הגמל לא תשלם את סכומי הצבירה בעת הפרישה כסכום חד פעמי אלא הם יועברו לקופת גמל משלמת לקיצבה. אם צבר העמית קצבה של 4,170 ₪ לפחות (נכון לשנת 2011) מכל מקור שהוא, יהיה רשאי למשוך הכספים בסכום חד פעמי ויכול שיהיו חייבים מס.


שאלה:
שמעתי שמי שחוסך בקופת גמל גם אחרי 1.1.2008 , יכול למשוך את מה שצבר בקופה עד סוף שנה זו?

תשובה:

זה נכון. לפי תיקון מספר 5 לחוק קופות הגמל זה אפשרי אבל בתנאים מסויימים:
משיכת כספים באופן הזה ניתנת להעשות רק בקופות גמל עצמאיות (לא עובד מעביד),
רק בכספים שהופקדו או שיופקדו בין ינואר 2008 עד סוף 2011.

שאלה:

האם תיקון 3 חל גם על קרנות ההשתלמות?

תשובה:

לא. התיקון חל על קופות הגמל של עובד +מעביד, וכן קופות עצמאיות אך לא על קרנות השתלמות.

שאלה:

אם כך , ומכיוון שלא חסכתי לפנסיה עד כה ואני ממשיך להפריש לקופת תגמולים עם המעביד- האם בגלל תקנה 3 לא כדאי לי להמשיך להפקיד ב"קופה לא משלמת" (כזו שתעביר בעתיד הכספים לקופה-משלמת =קיצבה), דהיינו , האם כדאי לי כבר להעביר כל מה שצברתי בקופת הגמל לקרן פנסיה ולהמשיך לחסוך בקרן פנסיה?

תשובה:

אתה אומנם רשאי לנייד כספים מקופת גמל לתגמולים לקרן פנסיה, אולם כדאי לזכור שכספים שנצברו בקופת הגמל עד שנת 2008 פטורים ממס. יכול שהעברתם לקרן פנסיה תביא לחיוב מס במועד קבלת הקצבה, תלוי בסכום המועבר והקצבה שתתקבל מכספי ההעברה. באשר לכדאיות חסכון בקרן פנסיה על פני קופת גמל כדאי להיוועץ בגורם מקצועי כמו בשאלה של העברת כספים מקופת גמל לקרן פנסיה.